درباره ما

Default Icon

هدف های چالوس ما :

 

نقد جدي و اصولي را عنصر زاينده يك جامعه پويا مي‌دانيم و نگاه حزبي،
پوسته‌اي – گروه گرايانه – يگانگي و طايفه‌اي را در برابر منافع ملي
برنمي‌تابيم.

پيشرفت، سربلندي و سعادت كشور و شهرمان چالوس را در گرو وحدت و يكپارچگي
ملي، دادگري و خردورزي مي‌دانيم و اميدواريم بتوانيم در راه گسترش و
نيرومند‌سازي اثربخش باشيم و كلام آخر دوباره‌گوئي جمله نخست است: «ما به
فردایی روشن ایمان داریم»