تاریخ انتشار :پنج شنبه ۹ فروردین ۹۷.::. ساعت : ۱۲:۱۴ ب.ظ
فاقددیدگاه

پیازهایی که اشک کشاورزان را در آورد

زخم دیرینه افت قیمت محصولات کشاورزی بر دل کشاورزان جنوبی، سریال تکراریست که انگار پایانی ندارد.

به گزارش چالوس ما،

به دنبال افت شدید قیمت پیاز، گوجه و سیب زمینی در شهرستان های منوجان، رودبار، قلعه گنج و کهنوج، این روزها کشاورزان جنوبی با سیلی از غم مواجه شده اند، چرا که فروش این محصولات حتی هزینه دستمزد  کارگران برای برداشت محصولات را هم نمی دهد.

واردات پیاز پاکستانی دلیل این امر بوده است

احمد حمزه نماینــده مــردم کهنــوج، قلعــه گنــج، رودبــار جنــوب، فاریــاب و منوجــان در مجلــس شــورای اســلامی گفت: واردات پیاز از کشور پاکستان، بدتریــن اتفاقــی اســت کــه ممکــن بــود بیافتــد، این در حالیست که مقامــات مســئول تکذیــب می کننــد ولــی بــه نظــر می رســد مقــداری واردات پیــاز داشــته ایم.

وی افزود: این واردات پیاز بر روی قیمت پیاز جنوب کرمان تأثیــر گذاشــت .

حمزه بیان کرد : در بحــث کشــاورزی قیمــت محصــولات را عرضــه و تقاضــا مشــخص می کنــد و در ایــن زنجیــره، ضعیف تریــن حلقــه کشــاورزان هســتند کــه بیشــترین ضــرر را می کننــد وگرنــه دلال و سیســتم حمل ونقــل ســود خــود را می بــرد.

گوجه هایی که مفت هم نمی خرند

جنوب کرمان یکی از قطب های اصلی کشاورزی کشور در تولید انواع محصولات صیفی نظیر گوجه فرنگی، خیار سبز، هندوانه، پیاز و … است.

این روزها قیمت گوجه فرنگی نوبرانه در شهرستان های جنوبی افت شدیدی داشته، بطوریکه نرخ این محصول هزینه دستمزد کارگران برای برداشت محصول را هم نمی دهد و این سریالی است که هرساله تکرار می شود اما هیچ گاه وزیر جهاد کشاورزی و یا نماینده وی به جنوب کرمان سفر نکرد تا درد مردم منطقه را از نزدیک ببیند.

دیدگاه خود را به ما بگویید.